21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...
 Groep 1-2abc
 
Informatie groepen 1 -2
 

Inloop

 

In de ochtend is er voor ouders van kinderen in groep 1-2 de mogelijkheid om even mee naar binnen te lopen vanaf 8.20 als de eerste bel gaat. U kunt dan rustig de tijd nemen om afscheid te nemen van uw kind. Als u kort iets wilt vragen aan de leerkracht kan dat natuurlijk ook. Voor inhoudelijke vragen kunt u altijd een afspraak (na schooltijd) maken.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en willen we beginnen met de lessen. Heeft uw kind moeite met  afscheid nemen, zorg dan dat u niet te laat bent en het daadwerkelijke afscheid niet onnodig lang duurt. Geef eventueel een seintje aan de leerkracht als u vertrekt zodat deze uw kind even kan ondersteunen.

Schooltijden voor groep 1-2 zijn:
         
Maandag:  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag:  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
Donderdag:  8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur voor de groepen 1 t/m 4
8.30 - 12.00 en 12.45 - 14.45 uur gr. 5 t/m 8

  

Werken met thema’s

Om te zorgen dat het onderwijs voor de kleuters  betekenisvol is werken we altijd rondom een thema. Er zijn thema’s die elk jaar terugkomen zoals onder andere: herfst, Sinterklaas, Zonnewende, Carnaval, lente en zomer. Daarnaast komen thema’s uit prentenboeken of gebeurtenissen die kinderen meemaken aan bod.

 

In de kring
Als de ouders zijn vertrokken start de dag voor de keuters in de kring met een aantal routines.
Aan bod komt o.a.:
 • De dagen van de week.
 • De maanden van het jaar.
 • Het seizoen.
 • Welk nummer de dag heeft op de kalender.
 • Wie de helpers van de dag zijn.  
 • Of alle kinderen aanwezig zijn.
Daarna volgt er een activiteit rondom taal/rekenen/muziek/ wereldoriëntatie of sociale vorming. Door vooraf doelen vast te stellen zorgen we dat ons aanbod dekt wat kinderen aan het eind van groep 1 en 2 moeten kennen en kunnen.

Rekenen


Uiteindelijk doel van rekenonderwijs in het basisonderwijs is ontwikkeling van “functionele gecijferdheid”.
Het gaat er om dat het kind zin kan geven aan  getalsmatige informatie die het in het dagelijks leven tegenkomt en daar op een passende wijze mee kan omgaan. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen gevoel krijgen voor getallen en plezier ontwikkelen in het werken met getallen.
De eerste vier leerjaren zijn daarbij van groot belang omdat ze het fundament leggen voor het verloop van de rest van de rekenontwikkeling. OBS de Speurneus maakt gebruik van de werkmap Gecijferd bewustzijn. Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, leggen we een stevig fundament voor beginnende gecijferdheid.

Taal

Taalontwikkeling is een heel breed gebied waar o.a. versjes, leergesprekken, taalspelletjes zoals raadsels, rijmen, een voorwerp omschrijven enz., poppenkast toneelspelen, vertellen en voorlezen van prentenboeken onder valt.  De basis om onder andere een goede lezer te kunnen worden wordt hier gelegd. Doelen zijn:
 • kinderen enthousiast maken voor boeken en verhalen zodat zij zin hebben om aan het aanvankelijk leesproces te beginnen.
 • Kinderen leren hoe een verhaal in elkaar zit, dat je een boek van voor naar achter en regels van links naar rechts en vervolgens naar beneden verder leest.
 • Kinderen laten kennis maken met geschreven en gedrukte letters en leren klanken manipuleren.
 • Kinderen laten ontdekken dat je met letters een boodschap over kunt brengen.
 • Het ontwikkelen van een eerste bewustzijn dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat deze klanken corresponderen met een letter. Kinderen moeten uiteindelijk vanaf groep 3 een letter leren verklanken en losse klanken aan elkaar kunnen koppelen om een woord te kunnen lezen. Voor dit onderdeel maakt de school gebruik van de werkmap fonemisch bewustzijn.
 • Woordenschat. Voor het begrijpen van teksten speelt de woordenschat van de leerlingen een belangrijke rol. Je moet immers weten wat het woord dat je leest betekent. 

Muziek

Naast de muzieklessen die de leerkracht zelf geeft komt er 1 keer per week een vakleerkracht. We zien dit zelf als een enorme verrijking van muziekonderwijs op de Speurneus. Kinderen beleven  plezier aan het zingen van liedjes, genieten van bewegen op de muziek, breiden hun woordenschat uit en krijgen gevoel voor ritme.

Werklessen met ouderhulp

Elke ochtend vindt er een werkles plaats waarin kinderen in niveaugroepjes werken aan opdrachten rondom een thema of kiezen uit hoeken en/of ontwikkelingsmateriaal. De opdrachten zijn zo gekozen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor differentiatie naar boven en naar beneden. De leerkracht observeert en registreert hierbij de ontwikkeling.

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het fijn als er tijdens de werkles een ouder/grootouder in de klas is die meehelpt. Lijkt het u leuk om ook een keer mee te helpen in de groep, vul uw naam dan in op de hulpkalender die op de deur van de klas hangt. ( U hoeft niet meteen elke week te helpen, we zijn blij met elke hulp die u kunt bieden).
 

Eten en drinken

De kleuters eten 2 keer per dag. In de ochtend rond 10.30 en ‘s middags om 12.00. Het is fijn als u twee afzonderlijke pakketjes meegeeft zodat uw kind weet wat het kan eten in de verschillende pauzes. Onze voorkeur gaat uit naar een gezond gevulde trommel. Wel willen we u vragen fruit dat u meegeeft thuis alvast te schillen/snijden zodat uw kind meteen kan eten. Geef uw kind geen snoep mee!

Gym

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Onze kleuters gymmen in hun ondergoed. Wel kunt u gymschoentjes meegeven met een soepele zool. Om te zorgen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat is het handig als uw kind gymschoenen heeft die hij of zij zelf kan aantrekken!
In de gymzaal willen wij kleuters ervaring laten opdoen met de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Hoe begroet je anderen? Wanneer is plagen leuk? Wat doe je als je boos bent? Wie zijn ‘vrienden’ op internet? Om respectvol met zichzelf en anderen om te kunnen gaan, moeten kinderen een breed
scala aan sociaal-emotionele competenties ontwikkelen.
Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot deel door ‘nadoen’ en ‘uitproberen’.
 
Op school schenken wij extra aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling via de methode “Goed gedaan!”
Thema’s die voor kleuters actueel zijn zoals onder andere: wennen, samen spelen, ruzie, plagen komen hierbij aanbod.
Via verhalen en kringactiviteiten krijgen kinderen meer zicht en grip op hun eigen emoties en gedrag geven en eren dat sociaal vaardig gedrag niet alleen ‘netjes’ naar anderen is, maar vooral ook heel handig en fijn voor jezelf. De methode maakt ook gebruik van ouderbrieven zodat u op de hoogte bent van wat er in de klas wordt behandeld en u thuis hierop kunt inspelen.
 

Zwemmen

Gedurende het schooljaar gaan we met de groepen 1 tot en met 3, vier keer naar het zwembad. We zien dit als een mooie activiteit waarbij kinderen op een andere manier samen zijn en met elkaar kunnen spelen en genieten. Wanneer uw kind aan de beurt is staat op de kalender. Het zwemmen, kost 2 euro per keer. Om een en ander makkelijk te laten verlopen vragen we u het totale bedrag van 8 euro alvast te betalen bij de leerkracht. Mocht uw kind onverhoopt een keer ziek zijn of om een andere reden niet mee kunnen zwemmen dan kunt u uw geld terugvragen bij de administratie. Om deze activiteit veilig te laten verlopen vragen we om uw hulp bij het vervoeren van kinderen naar het zwembad en het begeleiden van kinderen in het water. U kunt zich hiervoor opgeven via een briefje dat op de deur van de klas komt te hangen.
Combinatiegroepen
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we in de kleutergroepen van OBS De Speurneus overgestapt op combinatiegroepen. We zijn van mening dat deze nieuwe indeling grote voordelen heeft. 
Een voordeel is dat de instroom van leerlingen  over alle kleutergroepen kan worden verdeeld.  De  groepen zijn daardoor ongeveer van gelijke grootte en de opvang van nieuwe leerlingen vindt in kleine aantallen tegelijk plaats. Bovendien kan een kind dat pas op school is op een natuurlijke manier via spelen en samenwerken veel leren van een ouder kind.
Ook voor de oudste kleuter heeft de samenwerking voordelen. Een kind voelt zich groot en krijgt zelfvertrouwen als het een ander kind kan helpen. Bovendien herhaalt het kind de leerstof als het iemand anders uitleg geeft. Er is een andere dynamiek  dan in een homogene groep en er is  veel minder concurrentiestrijd tussen kinderen. 
Het werken met combinatiegroepen kan ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer ontwikkelingsgebieden achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen makkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.
Ondanks dat groep 1 en 2 in één lokaal zit worden kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau aangesproken. Tijdens  de werklessen zijn kinderen ingedeeld in kleine groepjes met ontwikkelingsgelijken. Activiteiten worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kleine groep en ook de instructie wordt aangepast waar nodig.(verkorte of verlengde instructie). Kinderen leren al snel zelfstandig werken als de leerkracht met de kleine groep aan de slag gaat.
We hopen u via deze weg zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de gang van zaken in de groepen 1-2. Heeft u nog vragen over de inhoud van het onderwijs. Maak dan een afspraak met één van de leerkrachten.