De Ouderraad van OBS de Speurneus

Obs de Speurneus heeft een ouderraad waar iedere ouder die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen;
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere
   instanties (bijvoorbeeld gemeente);
- mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.

Onze Ouderraad

De Ouderraad bestaat normaliter uit 8-10 actieve leden (ouders, voogden en verzorgers). 
Onze Ouderraad organiseert allerlei activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten.

De kosten voor deze activiteiten worden voldaan uit de jaarlijkse ouderbijdrage van €. 17,50.      

Daarnaast worden ook een aantal zaken gesponsord door diverse bedrijven uit de regio, zoals        

de te winnen prijzen tijdens de zomerfeest loterij.
Indien er winst wordt gegenereerd, zoals bv mogelijk is bij het zomerfeest, dan komt deze 
geheel ten goede aan de activiteiten voor school dan wel de aanschaf van benodigde   materialen voor de kinderen.

De ouderraad vergadert ongeveer 6x per jaar. 


U bent van harte welkom!